Szövegdoboz:

 

                        HIRDETMÉNY

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodákba történő beiratkozásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2018. szeptember 1-jétől 2019. augusztus 31. napjáig tartó nevelési évre

történő óvodai beiratkozásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 24-25-26. (kedd-szerda-csütörtök)

08.00 órától - 13.00 óráig és 14.00 órától - 17.00 óráig

Az alábbi óvodákban megosztott a beiratkozás időpontja a székhely és a tagóvoda között:

Árpád Úti Óvoda: Székhelyén (Székesfehérvár, Árpád u. 5.): 2018. április 24. és 26., Vízivárosi Tagóvodájában (Székesfehérvár, Sarló u. 11/e.): 2018. április 25.

Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda (Székesfehérvár, Várkörút 14-16.) esetében a székhelyre, a telephelyre (Watthay Ferenc u. 10/a.) és a Tulipános Tagóvodába (Kígyó u. 1/b.) történő beiratkozásra a fenti időtartamban a székhelyen a Várkörút 14-16. szám alatt kerül sor.

Felsővárosi Óvoda: Székhelyén (Székesfehérvár, Havranek J. u. 2.): 2018. április 25. és 26., Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodájában (Székesfehérvár, Ybl Miklós ltp.1.): 2018. április 24.

Hosszúsétatéri Óvoda: Székhelyén (Székesfehérvár, Hosszúsétatér 42.): 2018. április 24. és 25., Tóvárosi Tagóvodájában (Székesfehérvár, Tóvárosi ln. 70.): 2018. április 26.

Ligetsori Óvoda: Székhelyén (Székesfehérvár, Ligetsor 49. B ép.): 2018. április 24. és 26.,Palotavárosi Tagóvodájában (Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 30/b.): 2018. április 25.

Napsugár Óvoda: Székhelyén (Székesfehérvár, Salétrom u. 8): 2018. április 24. és 26., Nefelejcs Tagóvodájában (Székesfehérvár, Nefelejcs u. 54.): 2018. április 25.

Rákóczi Utcai Óvoda (Székesfehérvár, Rákóczi utca 30.) esetében a székhelyre és a Mancz János Tagóvodába (Rákóczi utca 28.) történő beiratkozásra a fenti időtartamban a tagóvodában, a Rákóczi utca 28. szám alatt kerül sor.

Tolnai Utcai Óvoda: Székhelyén (Székesfehérvár, Tolnai utca 1.): 2018. április 24., Sziget Utcai Tagóvodájában (Székesfehérvár, Sziget utca 6.): 2018. április 25.

Székhelyén (Székesfehérvár, Tolnai utca 1.): 2018. április 26. (a székhelyre, a tagóvodába, és a telephelyre (Megyeház utca 19-21.) beiratkozók részére)

Az óvoda három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 2018. szeptember 1. napjától legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett minden olyan kisgyermek, aki 2018. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott óvodába óvodai nevelésre köteles gyermekét. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

Azon kisgyermekek esetében, akik 2018. szeptember 1. és 2018. december 31. között töltik be 3. életévüket, kérjük a szülőket, gondviselőket, hogy jelezzék felvételi igényüket a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerinti illetékes vagy a választott óvodában.

 

Az óvodai beiratkozáskor szükséges bemutatni:

ü a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (gyermek lakcímkártyája),

ü a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (szülő lakcímkártyája)

A felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről írásban értesíti a szülőt legkésőbb az óvodai beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig. A szülő az óvodavezető döntése ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez.

A jegyző - az egyházi és a magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére, az óvodavezető valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Szabálysértést követ el az a szülő és ellene szabálysértési eljárás indítható, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermekét kellő időben nem íratja be az óvodába, illetve gyermeke óvodai nevelésben való részvételét jogszabályban meghatározottak szerint nem biztosítja.

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása

Sajátos nevelési igényű az a gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák mindegyike gondoskodik a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján beszédfogyatékosok, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

Az alábbi óvodák további sajátos nevelést végeznek:

Árpád Úti Óvoda (Árpád u. 5.), Ligetsori Óvoda (Ligetsor 49. B ép.), Maroshegyi Óvoda (Rádió u. 1.), Tolnai Utcai Óvoda (Tolnai u 1.): A többi gyermekkel együtt nevelhető érzékszervi (hallás) fogyatékos gyermekek óvodai nevelése.

Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda (Várkörút 14-16.), Felsővárosi Óvoda (Havranek J. u. 2.), Hosszúsétatéri Óvoda (Hosszúsétatér 42.), Maroshegyi Óvoda (Rádió u. 1.), Napsugár Óvoda (Salétrom u. 8.), Szivárvány Óvoda (Zombori u. 19.), Tolnai Utcai Óvoda (Tolnai u. 1.): A többi gyermekkel együtt nevelhető értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése.

Árpád Úti Óvoda (Árpád u. 5.), Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár (Pozsonyi út 2.), Ligetsori Óvoda (Ligetsor 49. B ép.): A többi gyermekkel együtt nevelhető autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek óvodai nevelése.

Rákóczi Utcai Óvoda (Rákóczi u. 30): A többi gyermekkel együtt nevelhető mozgásszervi és érzékszervi (látás) fogyatékossággal küzdő gyermekek óvodai nevelése.

Nemzetiségi óvodai nevelés

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő Gyöngyvirág Óvoda –Székesfehérvár (Pozsonyi út 2.) feladata a német nemzetiségi óvodai nevelés. Az óvoda két német nemzetiségi csoportjába járó gyermekek német és magyar nyelven is részesülnek óvodai nevelésben. A nemzetiségi óvodai nevelésben való részvételt a szülők a beiratkozáskor egy nyilatkozat kitöltésével igényelhetik.

A hirdetmény, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák felvételi körzete, nyitvatartási rendje és a jelentkezési lap elérhető a www.szekesfehervar.hu honlapon.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák felvételi körzete és nyitvatartási rendje

 

1. Árpád Úti Óvoda (Székesfehérvár, Árpád u. 5. ) tel: 314-608  Nyitvatartási rendje: Hétfő-Péntek 6.30-17 óráig

Árpád utca, Béke tér, Bem József utca, Búza utca, Csonka utca, Deák Ferenc utca, Déli ipari zóna, Dobó utca, Erkel Ferenc utca, Erzsébet út , Fütőház utca, Gyár utca, Had utca, Hunyadi utca, Huszár utca, Ifjúság utca, Jedlik Ányos utca, Kálvin János tér, Kandó Kálmán utca, Kaszap István utca, Kinizsi utca, Kölcsey utca, Köles utca, Kukorica utca, Lánczos Kornél utca, Lövölde utca valamennyi páratlan és 16-tól páros folyamatos, Madách Imre utca, Madách tér, Mártírok útja, Neumann János utca, Puskás Tivadar utca, Raktár utca, Rozs utca, Sereg utca, Szent Erzsébet tér, Szilágyi utca, Takarodó út, Toldi Miklós utca, Tüzér utca, Vámbéry Ármin utca

Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája (Székesfehérvár, Sarló u. 11/e.) tel: 312-366 Nyitvatartási rendje: Hétfő-Péntek 6-17 óráig

Alkotás utca, Budai út 49-150-ig folyamatos, Gőzmalom utca, Hadiárva utca, Kikindai utca, Sarló utca, Seregélyesi út 3., Szabadkai köz, Szabadkai utca, Tiborc köz, Újvidéki utca, Zrínyi utca

 

2. Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda (Székesfehérvár, Várkörút 14-16.) tel: 311-002 Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda székhelye nyitvatartási rendje: Hétfő-Péntek 6-17 óráig, Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda telephelye (Székesfehérvár, Watthay Ferenc u. 10/a.) nyitvatartási rendje: Hétfő- Péntek 6.30-17.30 óráig

Ady Endre utca, Bartók Béla tér, Basa utca, Bástya utca, Dr. Koch László utca, Esze Tamás utca, Fő utca, Géza nagyfejedelem tér, Goldziher Ignác köz, Jókai utca, Juhász Gyula utca, Kempelen tér, Koronázó tér, Kossuth utca, Lakatos utca, Liszt Ferenc utca, Mátyás király körút páratlan oldal, Mátyás király körút páros oldal 8-ig, Mátyás király körút páros oldal 18-tól folyamatos, Országzászló tér, Oskola utca, Petőfi utca, Prohászka Ottokár út páratlan 1-53-ig, Prohászka Ottokár út páros 2-50-ig, Rákóczi utca 16-ig folyamatos, Rózsa utca, Szent János köz, Táncsics Mihály utca, Várkapu utca, Várkörút, Várkör út Városház tér, Vasvári Pál utca, Watthay Ferenc utca

Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája (Székesfehérvár, Kígyó u. 1/b.) tel: 312-607 Nyitvatartási rendje: Hétfő-Péntek 6.30-17 óráig

Csapó utca, Fórum tér, György Oszkár tér, Jávor Ottó tér, Kígyó utca, Marosi Arnold utca, Ősz utca, Rác utca, Szekfű Gyula utca, Színház utca, Szömörce utca, Szúnyog utca, Tobak utca, Zichy liget

 

3. Felsővárosi Óvoda (Székesfehérvár, Havranek J. u. 2. ) tel: 316-826 Nyitvatartási rendje: Hétfő-Péntek: 6.30-17 óráig

Attila utca 44-től folyamatos, Barátság liget, Damjanich utca, Fecskepart, Fecskepart utca, Gombócleső utca, Gödör utca, Hajnal utca, Havranek József utca, Irányi Dániel utca, Jezsuita utca, Kecskeméti utca, Kertalja köz, Kertalja utca, Kiskút útja, Koppány utca, Móri út páros oldal 60-ig, Orgona utca, Pörös utca 24-ig folyamatos, Rozgonyi Piroska utca, Szent Flórián körút, Szent Sebestyén tér, Szövetség utca, Tompa Mihály utca 64-től folyamatos, Vajdasor, Wass Albert köz, Zámoly köz, Zámoly utca, Zámolyi út

Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája (Székesfehérvár, Ybl Miklós ltp. 1.) tel: 315-045, Nyitvatartási rendje: Hétfő-Péntek: 6.30-17 óráig

Dózsa György út, Eszperantó tér, Gerle utca, Honvéd utca, Malom utca, Mátyás király körút páros oldal 10-16-ig, Móri út páratlan oldal, Móri út páros oldal 62-től folyamatos, Mészöly Géza utca, Pacsirta utca, Rigó utca, Sár utca, Schwäbisch Gmünd, Sörház tér, Szabadságharcos út 1-53-ig páratlan folyamatos, Szent Vendel köz, Szent Vendel utca, Ybl Miklós lakótelep, Ybl Miklós utca

 

4.   Gyöngyvirág Óvoda –Székesfehérvár (Székesfehérvár, Pozsonyi út 2.) tel: 315-223, Nyitvatartási rendje: Hétfő-Péntek: 6 -17 óráig

Agyag utca, Alkony utca, Álmos vezér utca, Antal dűlő, Árvai utca, Aszalvölgyi út, Aszalvölgyi vízmű, Bádogos köz, Bajmóci utca, Balassi Bálint utca, Bártfai utca, Béla utca, Bényi utca, Beregszászi utca, Berényi út 84-től folyamatos, Betléri utca, Bory tér, Botond utca, Bulcsu utca, Cento utca, Csala István major, Csala Klapka utca, Csala Török Ignác utca, Csala Új utca, Csala Vécsey Károly utca, Csalai Fő utca, Csalai kastély, Csalai vasútállomás, Csalapuszta, Csetneki utca, Csokonai utca, Csucskai utca, Debrődi utca, Diószegi utca, Dobsinai utca, Dunaszerdahelyi utca, Előd utca, Eperjesi utca, Építőmunkás utca, Érsekújvári utca, Európa Ipari Park, Feledi utca, Fiskális utca, Fiskális út, Galántai utca, Galgóci utca, Gárdonyi Géza utca, Géza utca, Gogol utca, Gorkij utca, Gölnici utca, Gugásvölgyi utca, Hétvezér tér, Iglói utca, Jászói utca, Kadocsa utca, Karinthy Frigyes utca, Karinthy tér, Kassai köz, Kassai utca, Katona József utca, Késmárki köz, Késmárki utca, Kisfaludy utca, Kissós utca, Kisteleki utca, Komáromi utca, Korponai utca, Kosztolányi utca, Körmőci utca, Kőrösmezei utca, Kriványi utca, Lehel utca, Lévai utca, Liptói utca, Lőcsei utca, Malackai utca, Marhacsapás, Máriavölgy, Máriavölgy utca, Marosdi utca, Mester utca, Móra Ferenc utca, Munkás utca, Murányi utca, Nagy László utca, Nagyszombati utca, Nemes utca, Németh László utca, Nyitrai utca páratlan oldal 55-ig, Nyitrai utca páros oldal 70-ig, Óvoda utca, Pálóczi Horváth Ádám utca, Párkányi utca, Pestispincék, Pestispincék utca, Pozsonyi köz, Pozsonyi út, Pöstyéni utca, Privigyei utca, Puskin utca, Radványi utca, Rahói utca, Rimaszombati utca, Rózsahegyi utca, Rozsnyói utca, Ruttkai utca, Sasvári utca, Selmeci utca, Simonyi utca, Somorjai köz, Somorjai utca, Surányi utca, Szakolcai utca, Szalánki utca, Szenicei utca, Szepesi utca, Szeredi utca, Szigligeti utca, Taksony utca, Tapolcsányi utca, Tarnócai utca, Tass utca, Técsői utca, Tolsztoj utca, Töhötöm utca, Trencséni utca, Turóci utca, Túrózsáki út, Újbányai utca, Vadász utca, Vágsellyei utca, Vágújhelyi utca, Vajda János utca, Verbói utca, Verebélyi köz, Verebélyi utca, Zólyomi utca, Zsarnócai utca, Zsolnai utca, Zsolnai út, Zsolt utca

 

5. Hosszúsétatéri Óvoda (Székesfehérvár, Hosszúsétatér 42.) tel: 313-807 Nyitvatartási rendje: Hétfő-Péntek: 6.30-17 óráig

Ág utca, Akácfa utca, Árok utca, Bercsényi utca, Börgöndi út, Diófa utca, Domb utca, Eötvös utca, Fenyőfa utca, Hársfa utca, Határ utca, Homoksor, Horvát István lakótelep, Hosszúsétatér, Hosszúsétatér utca, Juharfa utca, Nyárfa utca, Őrhalom utca, Sárkánykúti utca, Szárcsa utca, Széchenyi utca 31-től folyamatos, Temető utca, Tölgyfa utca, Váralja ipariterület, Váralja sor, Vásárhelyi utca 14-től folyamatos, Vízműtelep

Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája (Székesfehérvár, Tóvárosi Ln. 70.) tel: 506-223 Nyitvatartási rendje: Hétfő-Péntek: 6.30-17 óráig

Amerikai fasor, Angol utca, Barack utca, Bárándi utca, Cseh utca, Délivasút utca, Déli vasút utca, Finn út, Halom utca, Hegyes utca, Holland fasor, Horvát István utca, Iskola tér, Japán utca, Körte utca, Lengyel utca, Mandula utca, Olasz utca, Osztrák utca, Prohászka Ottokár út páratlan 55-től folyamatos, Prohászka Ottokár út páros 52-től folyamatos, Sárkeresztúri út, Sóstó ipari park, Sóstó út, Szilva utca, Szlovák utca, Szőlő utca, Szüret utca, Toronysor, Tóvárosi lakónegyed, Új váralja sor, Újkuti utca, Vásártéri utca, Vermek útja

 

6. Ligetsori Óvoda (Székesfehérvár, Ligetsor 49. B ép.) tel: 316-044 Nyitvatartási rendje: Hétfő-Péntek: 6.30-17 óráig

Bregyó köz, Csóri Régi utca, Csóri Új út, Csóri (régi) út, Csóri (új) út, Fürdő utca, Fürdősor, Fürdő sor, Gellért új sor, Herman Ottó utca, Iszkaszentgyörgyi út, Kapos utca, Kereszttöltés, Kodolányi János utca, Komlóskerti utca, Ligetsor, Liget sor, Malomcsatornapart, Mészáros Lázár utca, Palotai út, Part utca, Régi Csóri út, Rét utca, Szabadságharcos út valamennyi páros és 55-től páratlan folyamatos, Szeder köz, Szeder utca, Szedres dűlő, Szedreskerti lakónegyed, Szent Gellért köz, Szent Gellért utca, településszintű lakos

Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája (Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 30/b.) tel: 311-681, Nyitvatartási rendje: Hétfő-Péntek: 6.30-17 óráig

Beszédes József tér, Bőrgyár utca, Gánts Pál utca, Hübner András utca, Jankovich Ferenc utca, Kelemen Béla köz, Kelemen Béla utca, Vargacsatornapart

 

7. Maroshegyi Óvoda (Székesfehérvár, Rádió u. 1.) tel: 348-023 Nyitvatartási rendje: Hétfő-Péntek: 6-17 óráig

Alsóvárosi pásztor telep, Alvinci köz, Alvinci utca, Aradi utca, Balatoni út 44-től folyamatos, Balázsfalvi köz, Baróti utca, Batthyány köz, Batthyány utca, Békás köz, Besztercei utca, Borszéki köz, Borszéki utca, Brassói köz, Brassói utca, Csatószegi köz, Csiki utca, Csikvári út, Csíkvári út, Csőszház utca, Dési utca, Dévai utca, Ditrói köz, Dr. Serényi Antal utca, Enyedi utca, Farkaslaka utca, Fogarasi utca, Gyergyói köz, Gyimesi utca, Gyulafehérvári utca, Háromszéki utca, Hátszegi utca, Kerci köz, Kertészház, Királyerdői utca, Királyhágó utca, Kistanya, Kisteleki tanya, Kistelep, Kolozsvári utca, Koltói utca, Korondi utca, Kovásznai út, Küküllővári köz, Lázárfalvi köz, Lécfalvi köz, Lippai köz, Lippai utca, Lugosi utca, Madéfalvi köz, Medgyesi utca, Meggyesi utca, Mezei utca, Mikefalvi köz, Nagybányai utca, Nagykanizsai vasúti őrház, Nagykárolyi utca, Nagyszebeni utca, Nagyváradi utca, Ojtozi köz, Oravicai utca, Orsovai utca, Parajdi utca, Rádió utca, Rádió úti vasúti őrház, Repülőtér út, Segesvári utca, Sosostanya, Sóstói lakótelep, Sóstói új csőszház, Szalontai utca, Szárhegyi köz, Szászrégeni utca, Szatmári út, Székely utca, Szilvamag utca, Szovátai utca, Szörényi utca, Tasnádi utca, Temesi utca, Temesvári (vége) utca, Temesvári köz, Temesvári utca, Tischler tanya, Tordai utca, Torockó utca, Törcsvári köz, Udvarhelyi köz, Udvarhelyi utca, Úrhidai út, Vásárhelyi utca 13-ig folyamatos, Veszprém vasúti őrház, Vízaknai utca, Zágoni utca, Zalatnai utca, Zilahi utca, Zsombolyai utca

 

8. Napsugár Óvoda (Székesfehérvár, Salétrom u. 8.) tel: 312-305 Nyitvatartási rendje: Hétfő-Péntek: 6.30-17 óráig

Budai út 48-ig folyamatos, Gáz utca páratlan oldal 3-tól folyamatos, Gyümölcs utca, Károly János utca, Lövölde utca páros 2-14-ig, Martinovics utca, Munkácsy Mihály utca, Ötvenhatosok tere, Pirosalma utca, Salétrom utca

Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája (Székesfehérvár, Nefelejcs u. 54.) tel: 311-876 Nyitvatartási rendje: Hétfő-Péntek: 7-17 óráig

Ács köz, Almássy telep, Asztalos köz, Attila utca 43-ig folyamatos, Berényi út páratlan oldal 7-83-ig, Berényi út páros oldal 32-82-ig, Fáy András lakótelep, Gábor Áron utca, Huba utca, Illyés Gyula tér, Kőműves köz, Kund utca, Nefelejcs utca, Ond utca, Pörös utca 25-től folyamatos, Téglás köz, Tompa Mihály utca 63-ig folyamatos, Vértanú utca

 

9. Rákóczi Utcai Óvoda (Székesfehérvár, Rákóczi utca 30.) tel: 312-386 Nyitvatartási rendje: Hétfő-Péntek: 6.30-17 óráig

Ányos Pál utca, III. Béla király tér, Benyák Bernát utca, Berényi út páratlan oldal 1-5-ig, Berényi út páros oldal 2-30-ig, Börgönd lakótelep, Börgönd Nádas köz, Börgönd puszta, Börgönd vasútállomás, Börgönd-Barkóczy utca, Börgönd-Cziráky utca, Börgönd-Gyümölcsfa utca, Börgöndi Fő utca, Börgöndi őrház, Börgönd-Katica utca, Börgönd-Köztársaság utca, Börgönd-Murvás utca, Börgönd-Murvás út, Börgönd-Tó sor, Cserkész utca, Csitáry G. Emil utca, Csutora utca, Forgó utca, Gáz utca páratlan oldal 1. szám, Gáz utca páros oldal, Huba köz, József Attila utca, Király sor, Királykút lakónegyed, Major utca, Mikes Kelemen utca, Mikszáth Kálmán utca, Móricz Zsigmond utca, Negyvennyolcasok tere, Olaj utca, Rákóczi utca 17-től folyamatos, Széna tér, Virág Benedek utca

Rákóczi Utcai Óvoda Mancz János Tagóvodája (Székesfehérvár, Rákóczi utca 28.) tel: 312-388 Nyitvatartási rendje: Hétfő-Péntek: 6.30-17 óráig

Csanádi Imre tér, Fal köz, Kégl György utca, Mancz János utca, Pilinszky János tér, Radnóti Miklós tér, Semmelweis Ignác utca, Távirda utca

 

10. Szárazréti Óvoda (Székesfehérvár, Farkasvermi u. 1.) tel: 315-513 Nyitvatartási rendje: Hétfő-Péntek: 6.30-17 óráig

Bagoly utca, Bébic utca, Bodrogi utca, Cinege utca, Csóka utca, Dorna utca, Dráva utca, Ezres puszta, Farkasvermi köz, Farkasvermi utca, Gaja utca, Garam utca, Gém dűlő, Gólya I. dűlő, Gólya utca, Gyéres utca, Harkály utca, Hernád utca, Holló utca, Horgász dűlő, Ikva utca, Ipoly utca, Kakukk utca, Kánya utca, Karvaly utca, Kertész köz, Kertész utca, Kócsag utca, Komáromi vasúti őrház, Kőrösi utca, Kút dűlő, Lajta utca, Latorca utca, Marcal utca, Miava utca, Mohai utca, Mura utca, Nyúl dűlő, Opole tér, Páva utca, Pityer utca, Rába utca, Sajó utca, Sas utca, Séd utca, Sellő utca, Sió utca, Sólyom utca, Szamos utca, Száva utca, Túzok utca, Vág utca, Varjú utca, Vércse utca, Veréb utca,Virág utca, Zala utca

 

11. Szivárvány Óvoda (Székesfehérvár, Zombori u. 19.) tel: 313-468 Nyitvatartási rendje: Hétfő-Péntek: 6.30-17 óráig

Adonyi út, Alba ipari zóna, Apatini utca, Aranybulla sétány, Babér köz, Babér utca, Bácskai utca, Bánáti utca, Bányai utca, Becskereki utca, Belgrádi utca, Bereznai utca, Berkenye utca, Berkes lakótelep, Bicskei utca, Boróka utca, Bősi utca, Budai út 151-től folyamatos, Csáktornyai utca, Dolovai sor, Donát utca páratlan oldal 27-ig, Donát utca páros oldal 24-ig, Eszéki utca, Fagyal utca, Kálmos utca, Kamilla utca, Kaptár utca, Keszegfalvi köz, Kisfalud - Aranybulla utca, Kisfalud - Csalai út, Kisfalud - Fehérvári utca, Kisfalud - II. András király utca, Kisfalud - Könyves Kálmán utca, Kisfalud – Malomhegyi utca, Kisfalud - Mátyás király utca, Kisfalud - Nagy Lajos király utca, Kisfalud - Vörösmarty utca, Kisfalud Alsómajor, Kisfalud Erdősor, Kisfaludi kastély, Kisfalud puszta, Kisfalud Ujtelep, Kisfalud útőrház, Kisfalud vasútállomás, Kórogyi utca, Kosbor utca, Köfém lakótelep, Kőrakás, Levendula utca, Lomnici utca, Lublói utca, Mályva utca, Melencei utca, Menta utca, Óbecsei utca, Oszlányi utca, Pákozd vasútállomás, Pákozdi őrház, Palánkai utca, Pancsovai utca, Podolini utca, Poprádi utca, Prónai utca, Repkény utca, Rozmaring utca, Sárosi utca, Seregélyesi út a Seregélyesi út 3. kivételével, Stomfai utca,Szöllősi utca, Taliga dűlő, Titeli utca, Topolyai utca, Ujlaki utca, Verseci utca, Zágrábi utca, Zára utca, Zentai út, Zimonyi utca, Zombori út, Zsálya utca, Zsurló utca

Szivárvány Óvoda Püspökkertvárosi Tagóvodája (Székesfehérvár, Püspök-kertváros 46.) tel: 306-627 Nyitvatartási rendje: Hétfő-Péntek: 6.30-17.30 óráig

Aranyosmaróti utca, Dévényi utca, Donát utca páratlan oldal 29-től folyamatos, Donát utca páros oldal 26-tól folyamatos, Farkasdi utca, Felvidéki utca, Füleki utca, Gyetvai utca, Holicsi utca, Homonnai utca, Huszti utca, Ilosvai utca, Kápolna tér, Komjáti utca, Krasznai köz, Krasznai utca, Losonci utca, Millenniumi út, Nagypaládi utca, Nyitrai utca páratlan oldal 57-től folyamatos, Nyitrai utca páros oldal 72-től folyamatos, Püspök kertváros, Rekop utca, Toporci utca, Udvardi utca, Ungvári utca, Uzsoki utca, Vereckei utca, Zobori utca, Zobori út, Zsíros tanya

 

12. Tolnai Utcai Óvoda (Székesfehérvár, Tolnai u. 1. ) tel: 315-592 Nyitvatartási rendje: Hétfő-Péntek: 6-17 óráig

Bakony utca, Balatoni út 43-ig folyamatos, Fátra utca, Mátra utca, Petőfi park, Piac tér, Sütő utca, Széchenyi utca 30-ig folyamatos, Tátra utca, Tolnai utca, Vörösmarty tér

Tolnai Utcai Óvoda telephelye (Megyeház u. 19-21.) tel: 500-835 Nyitvatartási rendje: Hétfő-Péntek: 6-17 óráig

Arany János utca, Szent II. János Pál pápa tér, Lépcső utca, Megyeház köz, Megyeház utca, Palotai kapu tér, Szent István tér, Várfok utca

Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvodája (Székesfehérvár, Sziget u. 6.) tel: 315-157 Nyitvatartási rendje: Hétfő-Péntek: 6-17 óráig

Bátky Zsigmond utca, Cserepes köz, Halász utca, Horog utca, Jancsár köz, Jancsár utca, Jancsári csatorna part, Selyem utca, Sziget utca, Vak Bottyán köz

 

Nem önkormányzati fenntartású óvodák

„A Vasút a gyermekekért” Alapítvány Székesfehérvári Óvodája, Székesfehérvár, Fütőház u. 3-5., tel: 316-375

Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda/ Csiperke Óvoda, Székesfehérvár, Gorkij u. 32. tel: 70/776-1056

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Szakgimnázium,

Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. tel.: 512-133

Hétpettyes Óvoda, Székesfehérvár, Taksony u. 27/a, tel: 505-134

Kicsi Kincsem Óvoda, Székesfehérvár, Rába u. 32/B. , tel: 303-228

Olajfa Református Óvoda, Székesfehérvár, Horvát István u. 1., tel: 316-378

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda, Székesfehérvár, Budai u. 4., tel: 312-367

Fehér Vár Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Székesfehérvár, Bártfai u. 6-8.

Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény

Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 6., tel: 504-674

Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Iskolája,

 Székesfehérvár, Havranek József u. 4., tel: 505-212